Now LivaNova

Cyberonics er nå LivaNova. Lær mer her.

Vilkår for bruk

Disse bruksvilkårene fastsetter regler for besøkende på dette LivaNova-nettstedet («Brukere»). Nettstedet eies av LivaNova PLC.

Begrepet «LivaNova» refererer til hele vår virksomhet, inkludert LivaNova PLC og datterselskapene. LivaNova forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Brukerne oppfordres derfor til å lese disse bruksbetingelsene hver gang de besøker nettstedet. Bruken av dette nettstedet innebærer aksept av disse vilkårene i sin helhet. Hvis brukerne ikke godtar å følge og være bundet til disse vilkårene, kan de ikke få tilgang til, bruke eller laste ned materiale fra dette nettstedet.

INFORMASJONEN PÅ DENNE NETTSTEDET UTGJØR IKKE RÅD FRA MEDISINSKE ELLER PROFESJONELLE TJENESTEYTERE

Vær oppmerksom på at dette nettstedet kun inneholder generell informasjon om våre produkter og tjenester og hvordan de kan brukes av pasienter. Denne informasjonen er gitt 'som den er' og 'som tilgjengelig', og endres raskt, og er derfor kun gitt for utdannings- og informasjonsformål. Dette nettstedet kan aldri erstatte pasientenes behov for å rådføre seg med helsepersonell for diagnose og behandling, inkludert i forhold til produktene og tjenestene som tilbys av LivaNova.

DETTE NETTSTEDET TILBYR IKKE PRODUKTER TIL SALGS OG INFORMASJON OM PRODUKTENES TILGJENGELIGHET

Dette nettstedet tilbyr ikke LivaNova-produkter til salgs, og informasjonen er kun for generelle pedagogiske og informasjonsformål. Avhengig av hvor brukerne befinner seg, kan du se informasjon som gjelder produkter eller behandlinger som ikke er tilgjengelige eller autorisert i hjemlandet ditt.

INGEN TILBUD OM SALG ELLER INVITASJONER TIL INVESTORER

Informasjonen på dette nettstedet utgjør ikke et tilbud eller oppfordring til offentlig salg, kjøp eller ervervelse av verdipapirer i noen av selskapene nevnt på dette nettstedet, uavhengig av gjeldende jurisdiksjon eller sted. Informasjonen på dette nettstedet skal ikke påberopes for å ta - eller unnlate å ta - en investeringsbeslutning. Dette nettstedet inneholder ikke juridisk eller økonomisk rådgivning. For en gjennomgang av den nåværende finansielle stilling for de nevnte selskapene, se konsernregnskapet.
Dette nettstedet inneholder «fremtidsrettede uttalelser», og da de ble opprettet var de basert på daværende rimelige antagelser og forventninger på grunnlag av selskapets forventede håndtering av fremtidige hendelser, ytelse og utvikling. Hvis noen av de underliggende antagelsene eller forventningene viser seg eller har vist seg å være unøyaktige eller ukjente, eller hvis risiko eller usikkerhet oppstår eller har materialisert seg, kan de faktiske resultatene variere eller allerede ha variert vesentlig fra selskapets forventninger og fremskrivninger i disse uttalelsene. Disse risikoene og usikkerhetene omfatter generelle industriforhold og konkurranse; økonomiske forhold, som rente- og valutakursendringer; teknologiske fremskritt og patenter oppnådd av konkurrenter; utfordringer som er forbundet med ny produktutvikling, inkludert å skaffe godkjenninger fra myndighetene; nasjonale og utenlandske helsevernreformer og statlige lover og forskrifter; og trender angående kostnadskontroll i helsesektoren. LivaNova forplikter seg ikke til å oppdatere fremadrettede uttalelser som følge av ny informasjon eller fremtidige hendelser eller utviklinger.

INGEN GARANTIER FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN OG INGEN GARANTIER

LivaNova tar alle forholdsregler som det med rimelighet anser å være nødvendig for å gi korrekt og oppdatert informasjon på dette nettstedet, på tidspunktet for offentliggjøring. Alt innhold på dette nettstedet er derfor gitt «som det er» og «som tilgjengelig». LivaNova gir ingen garantier i denne forbindelse. LivaNova frasier seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, lovbestemt eller på annen måte, inkludert de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for spesielle formål eller fravær av overtredelser eller krenkelser. Mens alt er gjort for å sikre kvaliteten på informasjonen som tilbys på dette nettstedet, gir LivaNova ingen garantier for påliteligheten, nøyaktigheten, kvaliteten, aktualiteten eller fullstendigheten av informasjonen på dette nettstedet, og heller ikke for at bruken av dette nettstedet skal være uavbrutt eller tilgjengelig eller feilfri. Brukerne er videre ansvarlige for å ta alle forholdsregler som er nødvendige for å sikre at innhold som er innhentet fra denne nettstedet

Noen områder tillater ikke begrensninger eller utelukkelser av underforståtte garantier. Følgelig er det mulig at en eller flere av de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg. Brukerne samtykker i at LivaNova - selv om det er informert om risikoen for det - ikke er ansvarlig for eventuelle skader som følge av bruken - eller manglende bruk - av dette nettstedet, inkludert i forbindelse med alle garantier, kontrakter, mangler, objektivt ansvar eller andre juridiske innvendinger. Disse bruksvilkårene gjelder for LivaNova, firmaets ledere, styremedlemmer, ansatte og leverandører nevnt på nettstedet. Denne ansvarsbegrensningen gjelder for alle tap, inkludert direkte eller indirekte, spesielle, eksemplariske, tilfeldige, økonomiske eller straffbare skader. Partenes samlede ansvar - om noen - skal under ingen omstendigheter overstige € 200, unntatt hvor en slik beløpsgrense er uttrykkelig forbudt i henhold til gjeldende lover.

LIVANOVAS ÅNDSVERKSRETTIGHETER

Merker og varemerker som vises på denne nettstedet tilhører LivaNova og er beskyttet av lovene i Storbritannia, USA og andre utenlandske lover. Forutgående tillatelse fra LivaNova er nødvendig for bruk eller gjengivelse av innhold som er omfattet av slike åndsverksrettigheter.
Brukere må være oppmerksomme på at informasjonen på dette nettstedet kan overføres utelukkende til personlig bruk og ikke for kommersielle formål av noe slag. Unntatt hvor annet er angitt på nettstedet, er det tillatt for brukere å lage fotokopier, trykte kopier og å sende med e-post eller laste ned deler av dette nettstedet for personlig bruk, forutsatt at enhver slik kopi inneholder en indikasjon på at eiendomsretten tilhører LivaNova, og utelukkelser av ansvar og garantier som fremgår av disse bruksvilkårene. Med unntak av det som er angitt ovenfor kan brukere dessuten ikke vise eller bruke logoene eller merkene til LivaNova på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra LivaNova. Eventuell annen bruk av dette nettstedet eller deler av det er forbudt.

LENKER TIL DETTE NETTSTEDET

De nåværende vilkårene for bruk gir brukerne en ikke-eksklusiv, begrenset og tilbakekallelig lisens for å koble seg til dette nettstedet. LivaNova forbeholder seg retten til å tilbakekalle en slik lisens når som helst og etter eget skjønn. Hvis tilbakekalling oppstår, må brukere fjerne og - når det er aktuelt - deaktivere alle lenker til dette nettstedet. LivaNova frasier seg ethvert ansvar for innholdet eller presentasjonene av et hvilket som helst nettsted der det nåværende nettstedet er tilgjengelig via hyperkoblinger eller tilsvarende. På samme måte fraskriver LivaNova seg ethvert ansvar for nettsteder som er tilgjengelige via hyperkoblinger som finnes på dette nettstedet. Alle brukere som ønsker å legge inn en hyperkobling på sitt eget nettsted for å få tilgang til dette nettstedet, må først få forhåndsgodkjenning fra LivaNova ved å kontakte corporate.communications@LivaNova.com. LivaNova tillater ikke brukere å bruke lenker ved bruk av såkalt 'innramming'. Bruken av dette nettstedet - eller deler av det eller lenker til det - er forbudt i forhold til ethvert nettsted som med rimelighet kan anses som uanstendig, vulgært, ærekrenkende, ulovlig på noen måte, trakasserende eller støtende. Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder for selskaper som eies eller kontrolleres av LivaNova utelukkende for informasjons- og bekvemmelighetsformål. Disse nettstedene kan inneholde opplysninger om produkter som ikke er tilgjengelige eller autoriserte der du bor. Din bruk av nettsteder som ikke er kontrollert av LivaNova er videre underlagt Vilkår for bruk eller tilsvarende på disse nettstedene, og LivaNova frasier seg ethvert ansvar i denne forbindelse, inkludert i forhold til personvernpolitikken til slike nettsteder.

BRUKERINNLEGG

LivaNova verdsetter din mening om dette nettstedet, dets innhold og design, og hvordan vi kan forbedre informasjonen vi gir deg. Brukere påminnes imidlertid om at de frivillig skal beslutte å sende inn informasjon via dette nettstedet. Denne informasjonen vil bli vurdert som ikke-personlig, ikke-konfidensiell og ikke-proprietær (med unntak av personlig informasjon som definert i LivaNova-gruppens personvernerklæring).

Dette nettstedet kan også la brukere få tilgang til nettbaserte informasjonskilder, fora, bruker-chat-tjenester eller lignende. LivaNova frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for innholdet. LivaNova forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å slette, flytte eller redigere - helt eller delvis - all informasjon som er innlevert av brukere via dette nettstedet. Brukerne samtykker i:
å ikke på noen måte sende inn opplysninger som bryter med gjeldende lover, som kunne være uanstendig, støtende eller ellers upassende, eller som inneholder virus eller lignende datakoder; og forstå at alle innsendte opplysninger vil bli behandlet som ikke-konfidensielle; at å sende inn informasjon gir LivaNova en ugjenkallelig rett til å bruke, kopiere, modifisere, publisere, utføre, overføre eller vise slik informasjon via alle medier i samsvar med LivaNovas personvernerklæring. Brukere frafaller enhver moralsk rett til slik informasjon.

UGYLDIGHET OG FORTSETTELSE

Dersom en del av disse bruksbetingelsene erklæres uanvendelige av en kompetent myndighet, skal resten av bestemmelsene fortsatt gjelde i den utstrekning loven tillater det. Brukernes forpliktelser i henhold til disse vilkårene, inkludert i forhold til avsnittene INGEN GARANTI FOR NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET OG INGEN GARANTIER, LivaNovas ÅNDSVERKSRETTIGHETER og BRUKERINNLEGG, vil føres videre etter oppsigelsen av disse vilkårene. Hvis brukerne på noen måte skader tredjeparter ved bruk av dette nettstedet, samtykker brukerne i å holde LivaNova skadesløs overfor ethvert ansvar og erstatningsansvar for slik skade.

JURISDIKSJON OG STED

Ved å bruke denne LivaNova-nettstedet, inkludert eventuelle tilknyttede lenker, samtykker brukerne i at lovene i England og Wales styrer alle tvister som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet uten hensyn til iboende lovkonfliktprinsipper.  London, Storbritannia er den eneste jurisdiksjonen som gjelder i alle tvister med LivaNova som oppstår på hvilken som helst måte i forbindelse med bruken av dette nettstedet.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Dette LivaNova-nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre parter. De tilknyttede nettstedene kontrolleres ikke av LivaNova, og LivaNova er ikke ansvarlig for innholdet som er tilgjengelig på andre nettsteder som har lenker til dette nettstedet. Slike lenker er ikke en antydning om at LivaNova har godkjent materiale på noe annet nettsted, og LivaNova frasier seg ethvert ansvar med hensyn til din tilgang til slike tilknyttede nettsteder. LivaNova viser lenker til andre nettsteder for å gjøre det lettvint for brukerne, og tilgang til andre nettsteder som er knyttet til dette nettstedet er på egen risiko.

Med mindre annet fremgår av en skriftlig avtale mellom deg og LivaNova, må du følge LivaNovas lenkepolitikk som følger: (i) Enhver lenke til et LivaNova-nettsted må være en tekstlenke som er tydelig merket «LivaNovas NETTSTED», (ii) utseendet, posisjonen og andre aspekter av lenken kan ikke være slik at den ødelegger eller forminsker goodwill knyttet til LivaNovas navn og varemerker, (iii) lenken må «peke» til rotdomenenavnet på LivaNovas nettsted og ikke til andre sider innenfor Nettstedet, (iv) utseendet, posisjonen og andre lenkeattributter kan ikke skape et falskt inntrykk av at organisasjonen eller enheten din er sponset av, tilknyttet eller assosiert med LivaNova, (v) når den er valgt av en bruker, må lenken vise nettstedet på full skjerm og ikke innenfor en «ramme» på lenkenettstedet, og (vi) LivaNova forbeholder seg retten til å tilbakekalle samtykket til lenken når som helst og etter eget skjønn.